Homeopathie Rotterdam - Prinsenland

 

PRIVACY IN HET KADER VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)


UW PRIVACY


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik
 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en supervisie.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik of mijn accountant, een nota kan opstellen en de noodzakelijke financiele administratie kan voeren.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het patientendossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE NOTA


Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Het betreft de volgende gegevens:
 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • uw zorgverzekeraar met uw relatienummer
 • de datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling: consult klassieke homeopathie
 • de kosten van het consult